Accueil > Open Data & Gender > Wettelijk kader > Ordonnantie "PSI" in het Brussels Gewest

Ordonnantie "PSI" in het Brussels Gewest

Volledig titel :
Ordonnantie van 27 oktober 2016 ertoe strekkende een opendatabeleid uit te stippelen en houdende omzetting van de Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie - zie online

Inwerkingtreding : 10.11.2016
Op stapel : besluit over o.a. de betekenis van de licentie
In afwachting hiervan : gebruik van deze licentie

Onderwerp :
Verplichting voor de lidstaten om alle documenten waarop de richtlijn van toepassing is, beschikbaar te stellen voor hergebruik (mits enkele uitzonderingen)

Toepassing :
Alle bestaande documenten waarover de openbare overheden beschikken en waarvan overheden het hergebruik rechtmatig kunnen toestaan

Behalve :

 1. documenten die niet behoren tot de openbare dienstopdrachten
 2. documenten waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij derden berusten
 3. documenten waartoe wetgeving en reglementaire regels de toegang beperken
 4. documenten in bezit van :
  1. openbare omroepen + dochterondernemingen
  2. onderwijsinstellingen
  3. culturele instellingen andere dan bibliotheken, musea en archieven ;
 5. delen van documenten met alleen logo’s, wapens en insignes

Procedure :

 1. de overheid behandelt de verzoeken om hergebruik
 2. stelt de verzoeker de documenten voor hergebruik ter beschikking
 3. waar mogelijk en passend langs elektronische weg
 4. indien nodig, met een standaardexemplaar van de licentie
 5. antwoordtermijn : 20 dagen (+ 20 indien uitgebreide of ingewikkelde aanvraag)
 6. bij negatief antwoord : beroep mogelijk bij speciale commissie

Vorm :

 1. bestaande vorm en taal
 2. in principe streving naar een terbeschikkingstelling op een gestructureerde manier, met duidelijke meta-gegevens
 3. gebruik makend van formele open normen
 4. geen verplichting voor overheid om datasets blijvend aan te maken enkel met het oog op hergebruik

Prijs :

 1. mogelijke koppeling aan een vergoeding
 2. redelijke prijs
 3. soms voorwaarden voor hergebruik d.m.v. een licentie
 4. exclusiviteitsregelingen in principe verboden
 5. tenzij noodzakelijk voor het verlenen van een dienst van algemeen belang of bij de digitalisering van culturele hulpbronnen
 6. indien toch, dan periodische revaluatie nodig

Middelen :

 1. praktische regelingen om hergebruik te faciliteren
 2. creatie van overzichtslijsten, gelinkt met :
  1. pertinente metagegevens
  2. toegangspad naar de gegevens zelf
  3. de eventuele specifieke voorwaarden
  4. en dit online toegankelijk in een open formaat leesbaar voor machines
 3. aanduiding van een administratie of publieke structuur voor de uitvoering van de huidige ordonnantie en het regionale portaal
 4. opzet van een portaalsite met toegang biedt tot de bestuursdocumenten die door overheden voor hergebruik ter beschikking worden gesteld

Icons made by Madebyoliver from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY