Accueil > Genderbeleid > Wetgeving en beleidskader > De gewestelijke wetgeving inzake gendergelijkheid in Brussel

De gewestelijke wetgeving inzake gendergelijkheid in Brussel

27 oktober 2016 - Ordonnantie tot wijziging van het Brussels gemeentelijk kieswetboek om de pariteit tussen mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerde gemeenteraadsverkiezingen te bevorderen

14 juli 2016 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een methode om de genderdimensie te integreren in de begrotingscyclus

5 februari 2015 - Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag nr. 156 betreffende de gelijke kansen en behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers met gezinsverantwoordelijkheden, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie te Genève op 23 juni 1981

24 april 2014 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

19 juli 2012 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot oprichting van een Adviesraad Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest — tweede lezing

29 maart 2012 - Ordonnantie houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

3 maart 2011 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt

19 maart 2009 - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode

4 september 2008 - Ordonnantie betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling

4 september 2008 - Ordonnantie ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt

4 september 2008 - Ordonnantie tot bevordering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen in de Brusselse bedrijven

19 april 2007 - Ordonnantie houdende instemming met de Conventie nr. 156 betreffende de gelijke kansen en behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers met gezinsverantwoordelijkheden, aangenomen te Genève op 23 juni 1981 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 67e zitting