Accueil > Genderbeleid > Wetgeving en beleidskader > Wetgeving inzake gender mainstreaming op het grondgebied van (...)

Wetgeving inzake gender mainstreaming op het grondgebied van Brussel

De wetgeving rond gender mainstreaming is een onmisbaar instrument om de waardering van het Belgisch engagement voor [1] vrouwenrechten en gendergelijkheid dat werd aangegaan bij de adoptie in 1995 van de Verklaring en het Peking Actieprogramma van de Verenigde Naties uit te drukken en in daden om te zetten. Hieronder vindt u de wetgeving die van kracht is op het Brussels grondgebied en die het kader vormt voor de strategie van gender mainstreaming.

Waarom iets eenvoudig maken als het moeilijk ook kan ?

Rekening houdend met het feit dat

  • gendergelijkheid een bevoegdheid is van alle bestuursniveaus,
  • België een gelaagde institutionele structuur heeft,
  • Brussel gekenmerkt wordt door een grote administratieve complexiteit,

is de van kracht zijnde wetgeving rond gender mainstreaming op het Brussels grondgebied niet alleen gerelateerd aan deze van het Brussels Gewest alleen... Neen één 5 regelgevingen !

1. Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)

A. Ordonnantie van 12 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Online

B. Besluit van 24 april 2014 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Online

C. Besluit van 14 juli 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een methode om de genderdimensie te integreren in de begrotingscyclus - Online

2. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)

Ordonnantie van 16 mei 2014 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Online

3. Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)

Décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française (= Decreet van 21 juni 2013 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van de Franse Gemeenschapscommissie) - Online

4. Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft geen decretale bevoegdheid. [2]

5. Franse Gemeenschap (= Federatie Wallonië-Brussel)

Décret du 7 janvier 2016 relatif à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques de la Communauté française (=Decreet van 7 januari houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap) - Online

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2016 fixant la composition du groupe de coordination en exécution de l’article 8 du décret du 7 janvier 2016 relatif à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques de la Communauté française (=Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 mei 2016 tot bepaling van de samenstelling van de coördinatiegroep ter uitvoering van artikel 8 van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap) - Online

Notes

[1Op zowel het federale als de gefedereerde niveaus.

[2Vlaanderen : Decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid Online.