Accueil > Open Data & Gender > Portaal > Opendatastore.brussels, het open dataportaal van het Brussels (...)

Opendatastore.brussels, het open dataportaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Zoals voorzien door de ordonnantie "PSI" (artikel 19 van de Ordonnantie), ontwikkelde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een portaal dat toegang geeft tot de administratieve documenten van de Brusselse overheden om het hergebruik ervan mogelijk te maken : http://opendatastore.brussels
Dit portaal wordt onderhouden door het CIBG (Centrum voor Informatica van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Opendatastore maakt, zoals verschillende nationale, regionale en gemeentelijke overheden, gebruik van de software CKAN. Deze oplossing maakt het producenten van gegevens mogelijk (in dit geval overheden en instellingen voor openbare dienstverlening) om op het portaal hun datasets te catalogeren.

Bezoek ook :

In de meeste gevallen stockeert de administratie of de instelling die data produceert zijn datasets niet in de catalogus. De persoon die de dataset aanlevert voorziet een link die verwijst naar de gegevens op de website van de dataproducent zelf.

Deze dataset wordt vervolgens beschreven : omdat het hier in zekere zin om een bibliotheekcatalogus gaat, bevat een beschrijving de titel, de auteur of producent van de dataset, de datum van creatie, de datum van actualisering, de contactpersoon, het onderwerp en trefwoorden die de dataset typeren.

Deze gegevenselementen noemt men metadata of metagegevens (data/gegevens over data/gegevens). Voor de beschrijving van open data volgt men het systeem DCAT-AP (DCAT Application profile for data portals in Europe) ontwikkeld door de Europese Commissie en gebaseerd op de richtlijnen van DCAT (Data Catalog Vocabulary) van W3C.

De metadata maken het surfers mogelijk om door het portaal te navigeren en de datasets die hen interesseren op te sporen. Men kan ook grasduinen in het portaal op basis van beleidsdomeinen, overgenomen van het Europese niveau.

Gendergelijkheid, een transversale materie

Op het portaal datasets vinden die een bepaald beleidsdomein aanbelangen ("verticale zoekmogelijkheid") is vrij eenvoudig. Maar datasets vinden die gewag maken van gender(on)gelijkheid is een andere kwestie. Gendergelijkheid is immers een transversale materie die alle beleidsdomeinen doorkruist.
Het CIBG, de Directie Gelijke Kansen GOB, Easy Brussels en Amazone zochten daarom naar een manier om de terugvindbaarheid van dergelijke datasets te verhogen, in opvolging van de kick-off vergadering van ons project. Uiteindelijk werd de volgende oplossing weerhouden :

Integratie van een genderdimensie in het portaal Opendatastore.brussels

Opendatastore.brussels - GM encoding form
In het invoerformulier :
Toevoeging van een metadata « Gender Mainstreaming » die toelaat aan te duiden of er rekening werd gehouden metde ordonnatie gender mainstreaming. Deze metadata laat een opzoeking per facet toe in de linkerkolom van het portaal.

FR/Gender mainstreaming - NL/Gender mainstreaming - EN/Gender mainstreaming :
1) Caractéristiques des données - Karakteristieken van de gegevens - Data characteristics : (meerkeuze menu)
○ Données relatives aux individus - Gegevens betreffende personen - Data about individuals
○ Données ventilées par sexe - Gegevens uitgesplitst naar geslacht - Sex-disaggregated data
2) Catégorie du jeu de données - Categorie van de dataset - Data category : (om aan te vinken)
○ Statistiques de genre - Genderstatistieken - Gender statistic

Teksten in de hulpknoppen (scope notes)

Gender mainstreaming
FR Gender mainstreaming désigne l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques, mesures, préparations de budgets ou actions que le Gouvernement de la RBC prend et cela, en vue d’éviter ou de corriger d’éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes. (Cf. art. 2, §1er de l’ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale)
NL Gender mainstreaming duidt op de integratie van de genderdimensie in het geheel van beleidslijnen, maatregelen, begrotingsvoorbereidingen of acties van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, en dit met het oog op het vermijden of corrigeren van eventuele ongelijkheden tussen vrouwen en mannen. (Cf. art. 2, § 1 van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
EN Gender mainstreaming refers to the integration of the gender perspective in all policies, measures, preparations of budgets or actions taken by the Government of the Brussels-Capital Region in order to avoid or correct any inequalities between women and men. (Cf. art. 2, § 1 of the ordinance of March 29th 2012 for mainstreaming gender into the policies of the Brussels-Capital Region.)
Données relatives aux individus - Data uitgesplitst naar geslacht - Data about individuals
FR Les données relatives aux individus sont des données relatives aux personnes physiques. Ces données ne doivent toutefois pas être confondues avec des données personnelles car elles ne contiennent aucune information qui permette d’identifier les personnes.
NL De gegevens met betrekking tot individuen betreffen natuurlijke personen. Opgelet, het gaat hier niet om persoonsgegevens want de data bevatten geen informatie die de identificatie van personen mogelijk maakt.
EN Data about individuals are data concerning natural persons. These data should however not be confused with personal data because they contain no information enabling to identificate the persons.
Données ventilées par sexe - Data uitgesplitst naar geslacht - Sex-disaggregated data
FR Les données ventilées par sexe sont des données recueillies sur les femmes et les hommes et présentées séparément. (UNESCO, 2003)
NL De gegevens worden per geslacht, afzonderlijk voor mannen en voor vrouwen, verzameld en voorgesteld. (UNESCO, 2003)
EN Data that are collected and presented separately on men and women. (UNESCO, 2003)
Statistiques de genre - Genderstatistieken - Gender statistics
FR Les statistiques de genre sont définies comme des statistiques qui reflètent de manière adéquate les différences et les inégalités dans la situation des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie. Les statistiques de genre sont définies par la somme des caractéristiques suivantes : (a) les données sont ventilées par sexe, étape première et indispensable ; (b) les données reflètent des questions de genre ; (c) les données sont basées sur des concepts et des définitions qui reflètent adéquatement la diversité des femmes et des hommes et capturent tous les aspects de leur vie ; et (d) les méthodes de collecte de données prennent en compte les stéréotypes ainsi que les facteurs socio-culturels qui peuvent induire des préjugés sexistes. (UNSTATS)
NL Genderstatistieken worden gedefinieerd als statistieken die een duidelijk zicht geven op de verschillen en de ongelijkheden in de situatie van vrouwen en mannen in alle domeinen van het leven. Genderstatistieken worden bepaald door de som van de volgende kenmerken : (a) de gegevens worden verzameld per geslacht en dit is een belangrijke en steeds aanwezige categorie ; (b) de gegevens weerspiegelen de genderproblematiek ; (c) de gegevens zijn gebaseerd op begrippen en definities die op een juiste manier de diversiteit van vrouwen en mannen weergeven en betreffen alle aspecten van hun leven en (d) de gebruikte methoden van gegevensverzameling houden rekening met stereotypen en met culturele factoren die genderbias kunnen teweegbrengen. (UNSTATS)
EN Gender statistics are defined as statistics that adequately reflect differences and inequalities in the situation of women and men in all areas of life. Gender statistics are defined by the sum of the following characteristics : (a) data are collected and presented disaggregated by sex as a primary and overall classification ; (b) data reflect gender issues ; (c) data are based on concepts and definitions that adequately reflect the diversity of women and men and capture all aspects of their lives ; and (d) data collection methods take into account stereotypes and social and cultural factors that may induce gender biases. (UNSTATS)